جدول قیمت گذاری

ساده
ماه
۳۹۰۰۰

  • آیتم های متعدد
  • استایل های نامحدود
  • امنیت پیشرفته
  • ذخیره سازی ابری
  • خدمات محدود
  • خدمات پشتیبانگیری ساده

پیشرفته
ماه
۴۹۰۰۰

  • آیتم های متعدد
  • استایل های نامحدود
  • امنیت پیشرفته
  • ذخیره سازی ابری
  • ۲۴*۷ پشتیبانی مشتری
  • خدمات پشتیبانگیری پیشرفته

نامحدود
ماه
۵۹۰۰۰

  • آیتم های نامخدود
  • استایل های نامحدود
  • امنیت پیشرفته
  • ذخیره سازی ابری
  • ۲۴*۷ پشتیبانی مشتری
  • خدمات پشتیبانگیری

X