نوار پیشرفت و نمودار

نوار پیشرفت

توسعه دهنده
طراح
تبلیغات
تست

نمودار دایره ای

نمودار حلقه ای

 • برنامه ریزی
 • آنالیز
 • طراح
 • برنامه نویس
 • تست
 • برنامه ریزی
 • آنالیز
 • طراح
 • برنامه نویسی
 • تست

نمودار خطی

 • یک
 • دو
 • یک
 • دو
X